सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी स‌बन्धमा

                           विषयः—सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी संबन्धमा  ।

श्री वडा कार्यालय सबै
इलाम नगरपालिका

   नेपाल सरकारको केन्द्रिय निति अनुरुप सामाजिका सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत वितरण हुने भत्ता रकम दोस्रो चौमासिकदेखि नगद वितरण नहुने हुँदा वडामा भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम प्राप्त गर्ने महानुभावहरुलाई बैक खाता खोली २०७४ मसिंंर १५ गते भित्र इलाम नगरपालिकामा  नामनामेसी समेत वैक खाता नंबर दिन हुन यो पत्र लेखिएको छ ।अन्यथा बैक खाता नभएमा भत्ता रकम भुक्तानी नहुने भएको हुँदा सो को जिम्मेवारी वडा कार्यालयको नै हुने हँुदा उक्त मिति भित्र खाता खोली यस कार्यालयमा पठाई दिन हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।
 

वोधार्थ
श्रीमान प्रमुख ज्यु ,
नगर सभा भवन                                                                                                                                                                  राम कुमार श्रेष्ठ
इलाम नगरपालिका                                                                                                                                                                लेखा अधिकृत
नगर सुचना केन्द्र, इलाम नगरपालिका कार्यालय
इलाम ।