इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

आय व्यय र्सार्वजनिकीकरण तथा र्सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम