Error message

 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_environment_initialize() (line 716 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 15 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 16 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 17 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 18 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /var/www/html/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 760 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

आ.व. 2074/2075 को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी नौ नंम्बर वडाका वडा सचिव पदमसिंह थापा नगद एक महिना बरावरको तलवले सम्मानित

सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी स‌बन्धमा

                           विषयः—सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम भुक्तानी संबन्धमा  ।

श्री वडा कार्यालय सबै
इलाम नगरपालिका

   नेपाल सरकारको केन्द्रिय निति अनुरुप सामाजिका सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत वितरण हुने भत्ता रकम दोस्रो चौमासिकदेखि नगद वितरण नहुने हुँदा वडामा भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम प्राप्त गर्ने महानुभावहरुलाई बैक खाता खोली २०७४ मसिंंर १५ गते भित्र इलाम नगरपालिकामा  नामनामेसी समेत वैक खाता नंबर दिन हुन यो पत्र लेखिएको छ ।अन्यथा बैक खाता नभएमा भत्ता रकम भुक्तानी नहुने भएको हुँदा सो को जिम्मेवारी वडा कार्यालयको नै हुने हँुदा उक्त मिति भित्र खाता खोली यस कार्यालयमा पठाई दिन हुन आदेशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।
 

वोधार्थ
श्रीमान प्रमुख ज्यु ,
नगर सभा भवन                                                                                                                                                                  राम कुमार श्रेष्ठ
इलाम नगरपालिका                                                                                                                                                                लेखा अधिकृत
नगर सुचना केन्द्र, इलाम नगरपालिका कार्यालय
इलाम ।