FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

Title Documents
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
ईलाम नगरपालिकाको पाचौ नगरसभाबाट पारित बिशेष प्रस्ताबहरु PDF icon ईलाम नगरपालिकाको पाचौ नगरसभाबाट पारित बिशेष प्रस्ताबहरु.pdf
पाचौ नगर सभाबाट पारित सघन बस्ती PDF icon पाचौ नगर सभाबाट पारित सघन बस्ती.pdf
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
२०७५/०६/०५ काे िनर्णय PDF icon 2075.6.5- ko nirnaya .pdf
२०७५/०६/०५ काे िनर्णय PDF icon 2075.6.5- ko nirnaya .pdf
मिति २०७५।०५।०५ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon Municipal Minutes, 2075.5.5 .pdf
मिति २०७५।०४।२० काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon Municipal Minute, 2075-04-20.pdf
मिति २०७५।०४।०७ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon मिति २०७५।०४।०७ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णाय.pdf
मिति २०७५ /२/६ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon 2075.2.6.pdf
२०७५/०१/३० को कार्यपालिका निर्णय PDF icon २०७५/०१/३० को कार्यपालिका निर्णय
२०७५/०१/१७ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon २०७५/०१/१७ को कार्यपालिका निर्णय
मिति २०७५/०१/०८ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon Municipal Minutes12.pdf
चौधौ, पन्ध्रौ, सोह्रौ निर्णयहरु
परिमार्जित राजश्व दररेट सम्वन्धी सूचना
इलाम नगरपालिकाको परिमार्जित राजश्व दररेट

Pages