इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

इलाम नगरपालिकाको आ.व. २०७२।२०७३ को आय व्यय सार्वजनिकरण