FAQs Complain Problems

Plan and Project

सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) परियोजना

परियोजना बारे जानकारी

आ.व. २०७४।७५ को वार्षिक नगर विकास योजना (निति कार्यक्रम तथा वजेट)

इलाम नगरपालिका कार्यालयको वार्षिक नगर विकास योजना (निति, कार्यक्रम तथा वजेट) आ.व. २०७४।७५ मिति २०७३।०९।२३ गते सम्पन्न २२औ नगर परिषद बैठकको निर्णय तथा मिति २०७३।०९।२६ गतेका दिन सार्वजनिक ) थप जानकारिको लागि Supporting Document डाउनलोड गर्नुहोस ।

आ व २०७३ ७४ को बार्षिक नगर विकास योजना

इलाम नगरपालिकाको बार्षिक नगर विकास योजना आ.व. २०७३/०७४ ( आ.व. २०७२/०७३ को संशोधित समेत ) तथा इलाम नगरपालिकाको विकास निर्माण ( पहिलो संशोधनसहित) मापदण्ड , २०७२

Road Board Plans 071/72

Plans under road board for the fiscal year 2071/72 .