Act, law and directives

Post date Document
इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 09/16/2018 - 10:04 PDF icon इलाम नगरपालिका, शिक्षाा नियमावली (राजपत्र) 2075-05-05docx.pdf
नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५ 09/04/2018 - 10:49 PDF icon इलाम नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५
इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 13:15 PDF icon इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:11 PDF icon इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:02 PDF icon इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 12:42 PDF icon इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५
कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालिका, विनियाेजन ऐन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon इलाम नगरपालिका, विनियाेजन एन, २०७५.pdf
अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:39 PDF icon अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४ 04/27/2018 - 16:38 PDF icon पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४.pdf

Pages