FAQs Complain Problems

अ.न.मी (सहायक चौथो) पदको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका आवेदकहरुको नामावली तथा परिक्षा कार्यक्रम संचालन हुने बारेको सूचना ।