FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Documents
सूचनाको हकसम्बन्धी स्वत प्रकाशन विववरण २०७९।१०।११ PDF icon सूचनाको हकसम्बन्धी स्वत प्रकाशन विववरण २०७९।१०।११.pdf
सूचनाको हकसम्बन्धी स्वत प्रकाशन विववरण २०७९।७।५ PDF icon सूचनाको हकसम्बन्धी स्वत प्रकाशन विववरण २०७९।७।५.pdf
समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन । PDF icon समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन.pdf
आय र व्ययको विवरण PDF icon आय÷व्ययको आवधिक विवरण.pdf
समीक्षा प्रतिवेदन २०७७/९/६ PDF icon समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संचार माध्यमको प्रमाण.pdf
O&M 2076 कार्यविवरण PDF icon O&M 2076 कार्यविवरण .pdf
लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशीकरण बजेट परीक्षण २०७२।०७३ PDF icon Gesi audit ilam municipality.pdf
इलाम नगरपालिकाको भू उपयोग योजना PDF icon FINAL REPORT.pdf
मासिक आय व्याय PDF icon मासिक आय व्याय.pdf
बार्षीक प्रगती बिवरण PDF icon Barsik Pragati.pdf