FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
इलाम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८० PDF icon इलाम नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८०.pdf
इलाम नगरपालिकाको मल वितरण कार्यविधि २०८० । PDF icon इलाम नगरपालिकाको मल वितरण कार्यविधि २०८० final.pdf
इलाम नगरपालिकाको बहाल भाडा व्यवस्थापन कार्यविधी २०८० । PDF icon इलाम नगरपालिकाको बहाल।भाडा व्यवस्थापन कार्यविधी २०८०.docx final.pdf
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० । PDF icon दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
सुरक्षित आप्रवासन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८० । PDF icon सुरक्षित आप्रवासन कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८०.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि चौथो संशोधन २०८० । PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि चौथो संशोधन २०८०.pdf
आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सा नि सा तेस्रोसंशोधन २०७९ PDF icon सा नि सा तेस्रोसंशोधन २०७९.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९ PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९.pdf
पुवामझुवा सामुदायिक रेडपाण्डा संरक्षण कार्यविधि २०८० PDF icon पुवामझुवा सामुदायिक रेडपाण्डा संरक्षण कार्यविधि २०८०.pdf
पाटेनागी निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७८ PDF icon पाटेनागी निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७८.pdf
न पा कार्यसञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७८ PDF icon न पा कार्यसञ्चालन निर्देशिका पहिलो संशोधन २०७८.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७९ PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७९ Updated.pdf
खानेपानी ऐन दोस्रो संशोधन २०८० PDF icon खानेपानी ऐन दोस्रो संशोधन २०८०.pdf
कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन पाँचौ संशोधन २०८० PDF icon कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन पाँचौ संशोधन २०८०.pdf
इलाम नगरपालिकाको आय ठेक्का व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ PDF icon आय ठेक्का कार्यविधि २०७९.pdf
इलाम नगरपालिका तह बृद्धि सम्वन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon इलाम नगरपालिका तह बृद्धि सम्वन्धी कार्यविधि २०८० Final.pdf
इलाम नगरपालिका कर्मचारी स्वावलम्वन कोष कार्यविधि २०८० PDF icon इलाम नगरपालिका कर्मचारी स्वावलम्वन कोष कार्यविधि २०८०.pdf
साना सिंचाइ निर्देशिका २०७९ PDF icon साना सिंचाइ निर्देशिका २०७९.pdf
सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक कार्यविधि २०७९ PDF icon सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक कार्यविधि २०७९.pdf

Pages