FAQs Complain Problems

घर भाडा सम्बन्धमा

मिति २०७५।६।१० को सूचना

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९४ को उपदफा ११ बमोजिम यस कार्यालयको जिन्सी भण्डार प्रयोजनका लागि निम्नानुसारको शर्त तथा विवरण अनुसार आरसीसी पक्की घरको एकै प्mल्याटमा रहेको कम्तीमा २ वटा कोठा १ वर्षको लागि भाडामा लिनु पर्ने भएकोले यो ७ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको हुँदा इच्छुक घरधनीले म्याद भित्र यस कार्यालयमा आवेदन गर्न हुन अनुरोध छ । प्राप्त आवेदनहरु मध्ये कार्यालयले उपयुक्त ठह¥याएको आवेदकको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सोभैm वार्ताको माध्यमबाट घरभाडाको संझौता हुनेछ ।
निम्न ः
    न.पा.कार्यालयदेखि २ किलोमिटरको परिधि भित्र रहेको क्षेत्र भित्र आरसीसी पक्की घर हुनु पर्ने ।
    कोठाहरू कम्तीमा १० वाइ १० फुटको हुनु पर्ने ।
    सवारी साधन पार्किङ्गको व्यवस्था भएको घरलाई प्राथमिकता दिइने ।
    मोटरेवल सडकसँग जोडिएको हुनु पर्ने ।
    बिजुली, पानीको शुल्क कार्यालयले छुटृै व्यहोर्ने ।
    घरको भाडा नियमानुसार बहाल कर कटृा गरेर मात्र भुक्तानी हुने ।
    संझौतापश्चात कार्यालयले ६ महिनासम्मको भाडा अग्रिम रुपमा दिन सक्ने ।
    कार्यालयले आवश्यकताको आधारमा मर्मतसुधार गर्न सक्ने ।