FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५
कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५ PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालिका, विनियाेजन ऐन, २०७५ PDF icon इलाम नगरपालिका, विनियाेजन एन, २०७५.pdf
अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५ PDF icon अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, 2074 .pdf
साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ PDF icon साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४.pdf
इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ PDF icon इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf
खेलकुद निर्देशिका PDF icon खेलकुद निर्देशिका (1).pdf
पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४ PDF icon पर्यटन प्रबद्र्धन समिति निर्देशिका, २०७४.pdf
इलाम न पा को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन PDF icon इलाम न पा को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन .pdf
इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७४ PDF icon इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७४ .pdf
सूचनाको हक PDF icon Suchana ko Hak.pdf

Pages