FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
सुरक्षित आप्रवासन आपतकालिन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७९। PDF icon सुरक्षित आप्रवासन आपतकालिन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७९।.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी तेस्रोसंशोधन २०७९ PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी तेस्रोसंशोधन २०७९.pdf
सहकारी संस्था एकिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ PDF icon सहकारी संस्था एकिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
विनियोजन ऐन पहिलो संशोधन २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन पहिलो संशोधन २०७९.pdf
नगर दलित समन्वय समिति दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ PDF icon नगर दलित समन्वय समिति दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७९.pdf
नमुना विद्यालय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७९ PDF icon नमुना विद्यालय प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७९.pdf
टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७९ । PDF icon टोल विकास संस्था कार्यविधि २०७९.pdf
कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन चौथौ संशोधन २०७९ PDF icon कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन चौथौ संशोधन २०७९.pdf
उपमेयर महिला सीप विकास पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९ PDF icon उपमेयर महिला सीप विकास पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९.pdf
आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन २०७९ PDF icon आर्थिक पहिलो संशोधन २०७९.pdf
शिक्षा नियमावली (आठौ संशोधनसहित) २०७४ PDF icon शिक्षा नियमावली (आठौ संशोधनसहित) २०७४.pdf
स्वास्थ्य हेल्प डेस्क कार्यविधि २०७९ PDF icon स्वास्थ्य हेल्प डेस्क कार्यविधि २०७९.pdf
लैससास रणनीति २०७९ PDF icon लैससास रणनीति २०७९.pdf
नगर कृषि प्रवर्द्धन समिति कार्यविधि २०७९ PDF icon नगर कृषि प्रवर्द्धन समिति कार्यविधि २०७९.pdf
गाई खरिदमा अनुदान कार्यविधि २०७९ PDF icon गाई खरिदमा अनुदान कार्यविधि २०७९ .pdf
इलाम नगरपालिकाआर्थिक सहायता तथा अनुदान कार्यविधि २०७९ PDF icon इलाम नगरपालिकाआर्थिक सहायता तथा अनुदान कार्यविधि २०७९.pdf
इलाम नगरपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९ PDF icon इलाम नगरपालिका भूउपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७९ PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि २०७९ Finale.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित कार्यविधि PDF icon karyabidhi 2078-05-15.pdf
इलाम नगरपालिकाबाट पारित निर्देशिका PDF icon nirdeshika 2078-05-02.pdf

Pages