FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

Title Documents
पुन: विद्युतिय दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ।
मिति २०७९।१२।०४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon मिति २०७९।१२।०४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf
मिति २०७९।११।२९ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon मिति २०७९।११।२९ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf
मिति २०७९।१०।२५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon मिति २०७९।१०।२५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf
मिति २०७९।१०।०५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon मिति २०७९।१०।०५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf
विद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धमा । २०७९।११।२६
मिति २०७९।०९।२८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon २०७९।९।२८ नवौ कार्यपालिका बैठक.pdf
इलाम नगरपालिका क्षेत्र भित्रको भूउपयोग जग्गा वर्गीकरणको निर्णय । PDF icon CamScanner 01-03-2023 10.03.pdf
मिति २०७९।०८।२३ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.8.23 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०८।२३ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.8.23 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०८।८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.8.8 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०८।८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.8.8 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०७।४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.7.4 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०७।४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.7.4 कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf
मिति २०७९।०६।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.6.6(1).pdf
मिति २०७९।०६।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.6.6(1).pdf
मिति २०७९।०६।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.6.6(1).pdf
मिति २०७९।०५।१४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.5.14.pdf
मिति २०७९।०५।१४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.5.14.pdf
मिति २०७९।०५।१४ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.5.14.pdf

Pages