FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

Title Documents
मिति २०७९।०४।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.4.6.pdf
मिति २०७९।०४।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.4.6.pdf
मिति २०७९।०४।६ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.4.6.pdf
मिति २०७६।०३।८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.3.8.pdf
मिति २०७६।०३।८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.3.8.pdf
मिति २०७६।०३।८ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.3.8.pdf
मिति २०७९।०२।३० को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.2.30.pdf
मिति २०७९।०२।३० को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.2.30.pdf
मिति २०७९।०२।३० को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2079.2.30.pdf
मिति २०७६।१०।५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.5.pdf
मिति २०७६।१०।५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.5.pdf
मिति २०७६।१०।५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.5.pdf
मिति २०७६।१०।१५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.15 .pdf
मिति २०७६।१०।१५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.15 .pdf
मिति २०७६।१०।१५ को इलाम नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्णय PDF icon 2076.10.15 .pdf
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
२०७६.०६.२७ को निर्णय PDF icon 2076.6.27.pdf
ईलाम नगरपालिकाको पाचौ नगरसभाबाट पारित बिशेष प्रस्ताबहरु PDF icon ईलाम नगरपालिकाको पाचौ नगरसभाबाट पारित बिशेष प्रस्ताबहरु.pdf
पाचौ नगर सभाबाट पारित सघन बस्ती PDF icon पाचौ नगर सभाबाट पारित सघन बस्ती.pdf

Pages