FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

Title Documents
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णयहरु PDF icon 2075.10.4.pdf, PDF icon 2075.10.23.pdf, PDF icon 2075.10.27.pdf, PDF icon 2075.11.5.pdf, PDF icon 2075.11.17.pdf, PDF icon 2075.11.23.pdf, PDF icon 2075.12.5.pdf
२०७५/०६/०५ काे िनर्णय PDF icon 2075.6.5- ko nirnaya .pdf
२०७५/०६/०५ काे िनर्णय PDF icon 2075.6.5- ko nirnaya .pdf
मिति २०७५।०५।०५ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon Municipal Minutes, 2075.5.5 .pdf
मिति २०७५।०४।२० काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon Municipal Minute, 2075-04-20.pdf
मिति २०७५।०४।०७ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णय PDF icon मिति २०७५।०४।०७ काे नगर कार्यपालिका बैठककाे निर्णाय.pdf
मिति २०७५ /२/६ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon 2075.2.6.pdf
२०७५/०१/३० को कार्यपालिका निर्णय PDF icon २०७५/०१/३० को कार्यपालिका निर्णय
२०७५/०१/१७ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon २०७५/०१/१७ को कार्यपालिका निर्णय
मिति २०७५/०१/०८ को कार्यपालिका निर्णय PDF icon Municipal Minutes12.pdf
चौधौ, पन्ध्रौ, सोह्रौ निर्णयहरु
परिमार्जित राजश्व दररेट सम्वन्धी सूचना
इलाम नगरपालिकाको परिमार्जित राजश्व दररेट
नगर यातायात गुरु योजना (MTMP) प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना

Pages