इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

एकीकृत सम्पत्ति करसम्बन्धी विवरण फारम