इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

आ.व. २०७१ -७२ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको निर्णय

इलाम नगरपालिकाको मिति २०७२ -०५-१७ मा सम्पन्न आ.व. ०७१-०७२ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको निर्णय