इलाम नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा हजुरलार्इ स्वागत छ।

नागरिक वडापत्र or Citizen Charter

इलाम नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र