इलाम नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तथा जनता प्रति उतरदाही बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न मिति बैशाख १३ गते २०७५ | इलाम नगरपालिका जन प्रतिनिधिहरुका लागि एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७५ बैशाख ८ गते सम्पन्न भयो |

आ व २०७३ ७४ को बार्षिक नगर विकास योजना

इलाम नगरपालिकाको बार्षिक नगर विकास योजना आ.व. २०७३/०७४ ( आ.व. २०७२/०७३ को संशोधित समेत ) तथा इलाम नगरपालिकाको विकास निर्माण ( पहिलो संशोधनसहित) मापदण्ड , २०७२