इलाम नगरपालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तथा जनता प्रति उतरदाही बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच अन्तरक्रिया सम्पन्न मिति बैशाख १३ गते २०७५ | इलाम नगरपालिका जन प्रतिनिधिहरुका लागि एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम मिति २०७५ बैशाख ८ गते सम्पन्न भयो |

आ.व. २०७२/०७३ को आय व्यय विवरण सार्वजनिक

इलाम नगर पालिकाको आ.व. २०७२/०७३ को  यथार्थ आय व्यय विवरण निम्ननुसार भएको र्सवसाधरणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।