आ ब २०७५/७६ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |

आ.व. २०७२/०७३ को आय व्यय विवरण सार्वजनिक

इलाम नगर पालिकाको आ.व. २०७२/०७३ को  यथार्थ आय व्यय विवरण निम्ननुसार भएको र्सवसाधरणमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।