आ ब २०७५/७६ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 13:15 PDF icon इलाम नगरपालिका, गौतम बुद्ध सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:11 PDF icon इलाम नगरपालिका शिक्षा एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 13:02 PDF icon इलाम नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन एेन, २०७५
इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५ 07/10/2018 - 12:42 PDF icon इलाम नगरपालिका धार्मिक तथा साँस्कृतिक निर्देशिका, २०७५
कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालिका, विनियाेजन ऐन, २०७५ 07/10/2018 - 12:41 PDF icon इलाम नगरपालिका, विनियाेजन एन, २०७५.pdf
अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५ 07/10/2018 - 12:39 PDF icon अार्थिक व्यवस्थापन एेन, २०७५.pdf
इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, २०७४ 05/17/2018 - 10:59 PDF icon इलाम नगरपालका, सहकारी ऐन, 2074 .pdf
साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ 05/17/2018 - 10:30 PDF icon साहित्य, कला, संगीत प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, २०७४.pdf
इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ 05/17/2018 - 10:06 PDF icon इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४.pdf

Pages